top of page
background2.jpg
table2.png
table1.png

אסטרטגיות השקעה ייחודיות 

מעל ל-5 שנות ניסיון

מנהל תיק השקעות אישי

ניהול תיקי השקעות החל מ- 300,000 ₪

מחוץ לקופסא.png
ניירות ערך זרים.png
מנהל תיקים אישי.png
500 אלף.png
 לוגו לבן בית השקעות .png

הדור הבא של תיקי ההשקעות, מגוון פתרונות השקעה במקום אחד.

האמור לעיל אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיף הקרנות שבתוקף ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר כדי להעיד על תשואותיהן ודירוגן בעתיד. לגבי משמעות פרופיל החשיפה הכלול בשם הקרן, לחץ על- פרופיל החשיפה>>. אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

המידע הכלול באתר הבורסה אליו מפנים הקישורים מאתר זה, הינו נכון למועד עדכונו על ידי הבורסה, הנעשה אחת לחודש, והוא עשוי להיות לא מעודכן לאור השינויים שחלו לאחר מועד העדכון האמור. לפיכך, קודם לרכישת יחידות, יש להתעדכן לגבי המידע בדבר הקרנות הכלול בתשקיפים ובדיווחים המידיים שבתוקף, שפורסמו באתר ההפצה של רשות הניירות ערך שכתובות: www.magna.isa.gov.il

ניהול תיקים בבית השקעות מקצועי עם מנהל תיק   , ניהול תיקים מקצועי השקעות אישי

bottom of page